कृषी

आज कालिमाटिको फलफुल तथा तरकारिको मुल्य

काठमाडौं ।
कालिमाटि फलफुल तथा तरकारि बजारमा आज फलफुल तथा तरकारिको कारोबार यसप्रकार भएको बजार बिकास समितिले जनाएको छ ।

वस्तुएकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
अदुवाके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
अनारके.जी.रू. २८०रू. ३००२९०.००
आँप(कलकत्ते)केजीरू. ९०रू. १००९५.००
आँप(चोसा)केजीरू. ९०रू. १००९५.००
आँप(दसहरी)केजीरू. ९०रू. १००९५.००
आँप(मालदह)के.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
आलु रातोके.जी.रू. ४५रू. ४८४६.५०
आलु रातो(भारतीय)के जीरू. २८रू. ३०२९.००
आलु रातो(मुडे)केजीरू. ४५रू. ४८४६.५०
आलु सेतोके.जी.रू. ३०रू. ३२३१.००
इमलीके.जी.रू. १४०रू. १५०१४५.००
काउली स्थानियके.जी.रू. ६०रू. ८०७०.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू. २०रू. ३०२५.००
कागतीके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
कुरीलोके.जी.रू. ४००रू. ५००४५०.००
केरादर्जनरू. १००रू. ११०१०५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू. १००रू. ११०१०५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू. ७०रू. ८०७५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू. ३०रू. ४०३५.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू. ३००रू. ३२०३१०.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू. ८०रू. ९०८५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू. ५०रू. ५५५२.५०
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू. २०रू. ३०२५.००
ग्याठ कोबीके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू. ६०रू. ७०६५.००
घिरौलाके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
चमसूरको सागके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
चिचिण्डोके.जी.रू. २५रू. ३०२७.५०
चुकुन्दरके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू. २००रू. २२०२१०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू. २८०रू. ३००२९०.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू. १६०रू. १८०१७०.००
जिरीको सागके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
झिगूनीके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
टाटे सिमीके.जी.रू. १४०रू. १५०१४५.००
ठूलो गोलभेडा(भारतीय)केजीरू. ३०रू. ४०३५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
ताजा माछा(छडी)के जीरू. २००रू. २२०२१०.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू. २२५रू. २३५२३०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू. २६०रू. २७०२६५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू. २७०रू. २८०२७५.००
तामाके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
तितो करेलाके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
तोफुके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
तोरीको सागके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
न्यूरोके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
परवर(तराई)केजीरू. ५०रू. ६०५५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
पालूगो सागके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
पुदीनाके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू. ४८रू. ५०४९.००
प्याज हरियोके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
बन्दा(लोकल)के.जी.रू. २५रू. ३५३०.००
बोडी(तने)के.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू. १४०रू. १५०१४५.००
भटमासकोशाके.जी.रू. ११०रू. १३०१२०.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू. २५रू. ३५३०.००
भिण्डीके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू. १४०रू. १५०१४५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू. १२रू. १६१४.००
मेवा(भारतीय)केजीरू. १००रू. १२०११०.००
मौसमके.जी.रू. २००रू. २२०२१०.००
रातो बन्दाके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
रायो सागके.जी.रू. ३५रू. ४०३७.५०
रुख कटहरके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू. १८०रू. १९०१८५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
लसुन हरियोके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
लीच्ची(भारतीय)केजीरू. २००रू. २५०२२५.००
लीच्ची(लोकल)के.जी.रू. १२०रू. १५०१३५.००
लौकाके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
सखरखण्डके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू. १२रू. १६१४.००
स्कूसके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू. २५०रू. २८०२६५.००
हरियो धनियाके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू. ३०रू. ४०३५.००

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button